پروژه های بلند مرتبه در حال اجرا

پروژه های بلند مرتبه در حال اجرا

برخی از پروژه های بلند مرتبه اجرا شده  هیرو آسانسور

در سال های  اخیر

 

  • تریتیوم
  • داریوش
  • آفرینش
  • محمدخانی
  • سیف پور

پروژه های بلند مرتبه

نام پروژه   : تریتیوم

تعداد آسانسور: 3 دستگاه

نوع  آسانسور:گیرلس  با الزامات آتش نشان (پکیج زیلابگ آلمان)

تعداد توقف : 22
ظرفیت : 13 نفره  (برانکارد بر)

سال اجرا :1400                  

 نام پروژه   :داریوش- کارفرما مهندس ثروتی

تعداد آسانسور: 1 دستگاه

نوع  آسانسور:گیرلس  با الزامات آتش نشان (پکیج زیلابگ آلمان)

تعداد توقف : 12
ظرفیت : 16 نفره ( تخت بر)

سال اجرا :1397                  

پروژه های بلند مرتبه

پروژه های بلند مرتبه

نام پروژه   :آفرینش

تعداد آسانسور:4دستگاه

 ظرفیت :13 (برانکارد بر)و 16 نفره( تخت بر)

تعداد توقف :17

سال اجرا :1400

نام پروژه   :رستوران- کارفرما مهندس محمد خانی

تعداد آسانسور: 1 دستگاه

نوع  آسانسور:گیرلس  با الزامات آتش نشان (پکیج هوبر ایتالیا)

تعداد توقف : 13
ظرفیت : 16 نفره ( تخت بر)

سال اجرا :1398                  

پروژه های بلند مرتبه

پروژه های بلند مرتبه

                    نام پروژه   :مهندس سیف پور

                  تعداد آسانسور:2    دستگاه

                      نوع  آسانسور:گیرلس  –

                        تعداد توقف : 15
                        ظرفیت :        نفره (برانکارد بر)

                         سال اجرا:1399

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.