استاندارد آسانسور هیدرولیک اجباری شد

استاندارد آسانسور هیدرولیک اجباری شد

آسانسورهای هیدرولیک مشمول اخذ گواهی استاندارد شدند.

بر مبنای مصوبات نود و هفتمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخه 5/10/1378 تولید آسانسور و بازدیدهای دوره ای از آن مشمول مقررات استاندارد اجباری قرار گرفته است.

الزامات قانونی:

  • شروع برای اجرای اجباری استاندارد آسانسور هیدرولیک از تاریخ 1/2/1400 (بعد از صدور پروانه ساخت از طرف شهرداری و یا مجوز احداث از سایر مراجع قانونی)
  • هرگونه بهره برداری بعد از نصب از این فرآورده با الزامات پایین تر از استاندارد و بدون تاییدیه ایمنی انطباق با استاندارد ملی مربوط، ممنوع می باشد.

 

مالکین ساختمانهایی که دارای آسانسورهای هیدرولیک می باشند باید نسبت به اخذ گواهینامه استاندارد آسانسور هیدرولیک بر اساس استاندارد ملی  2- 6303  اقدام نمایند.

در همین رابطه کلیه شرکتهای بازرسی مهندسی آسانسور  ملزم شدند، در رابطه با دریافت مجوزهای لازم برای کنترل و بازرسی آسانسورهای هیدرولیک بر اساس استاندارد ملی 2- 6303 اقدامات لازم را انجام نمایند.

لذا شرکتهای بازرسی فاقد مجوز های لازم بازرسی آسانسور هیدرولیک مجاز به صدور گواهینامه بازرسی نمی باشند.

Leave a Comment

Your email address will not be published.