دپارتمان طراحی و تولید

دپارتمان مالی و اداری

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان بازاریابی و فروش

دپارتمان طرح و برنامه

دپارتمان پشتیبانی

دپارتمان انبار و تامین

دپارتمان بازرگانی