سوابق مهندس تایماز نظمی

مهندس تایماز نظمی

رئیس هیئت مدیره

چارت سازمانی شرکت آسانسور و پله برقی هیرو