برندمشخصاتردیف
محصول سوپرساورای اسپانیاریل های راهنما1
محصول سلکوم ترکیهدرب های طبقات و کابین2
محصول زیلابگ آلمانموتور گیرلس3
محصول مگاکابین4
محصول کولمرگن آلمانتابلوفرمان5
گستاوولف آلمانسیم بکسل6
ایتالیا Pfbگاورنر7
ویتورپاراشوت8
محصول ترکیهشاستی احضار9
دت وایلر سوئیستراول کابل10
از نوع چدنی با قاب مخصوصوزنه تعادل11

مطالب مرتبط