برندمشخصاتردیف
محصول سوپرساورای اسپانیاریل های راهنما1
محصول سلکوم ترکیهدرب های طبقات و کابین2
محصول زیلابگ آلمانموتور گیرلس3
محصول مگاکابین4
محصول کولمرگن آلمانتابلوفرمان5
گستاوولف آلمانسیم بکسل6
ایتالیا Pfpگاورنر7
ویتورپاراشوت8
محصول ترکیهشاستی احضار9
دت وایلر سوئیستراول کابل10
از نوع چدنی با قاب مخصوصوزنه تعادل11